0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЛОЗЯ

ВСИЧКИ 13 НЕОБХОДИМИ МАКРО-И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
ПОВИШАВА ПЛОДОДАВАНЕТО
ПОВИШАВА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Воден разтвор на амониев сулфат, урея, амониев нитрат, хелатирани микроелементи и органични киселини. Течен, произведен с ревитализирана „Жива вода“ по технологията „BioAktiv“ в кавитационен режим. Чрез информационна технология са въведени/инкорпорирани честоти на честотен торов препарат „BioAktiv Pflanzen“ и на растителни хормони – гиберлини GA3 и ауксини. Нетоксичен. Не запушва дюзите.
Предназначение:
Листно подхранване за максимални резултати при лозови масиви с всички 13 макро- и микроелементи осигуряващи: балансираното хранене на гроздето, минимализира стреса, осигурява нужният естествен баланс на фенолните съставки в зърното. Предпазва лозовите масиви от недостиг на бор, мед,манган, цинк и желязо. За по-висока устойчивост на болести, студоустойчивост и отстраняване на липса на микроелементи. Мобилизира храненето през кореновата система.

Доза:
200-250 мл/дка. 4 пъти до беритба ЛОЗЯ – 1. оформена на листна маса; 2. фаза преди цъфтеж; 3. фаза след цъфтеж нарастване на зърната; 4. 30 дни преди беритба

Указание за употреба:
Препоръчително е да се използва заедно с Greenaktiv Амино(доза 200 мл/дка)

Особени изисквания:
Не се смесва с алкални разтвори и пестициди с алкална реакция. При нов пестицид проверете съвместимостта преди употреба

Работен разтвор:
40-100л/дка.

Предупреждение за опасност:
Внимание! Н 302 – вреден при поглъщане; Н 315 – предизвиква дразнене на кожата; Н 318 – предизвиква сериозни увреждания на очите.

Препоръки за безопасност:
Р 102 – да се съхранява извън обсега на деца; Р 280 – използвайте предпазни ръкавици (предпазно облекло), предпазни очила, предпазна маска за лицето; Р 305 + Р 351 + Р 310 – при контакт с очите промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар; Р 302 + Р 352 – при контакт с кожата измийте обилно с вода и сапун.

Нетна маса (г/л): 1480
Киселинност (при 10 мл/л): рН 6
Ел.проводимост (mS/cm): 5,86 при 16°С

Състав Маса %
Азот (N) общо: 4,5 %
нитратен 0,75 %
амонячен 0,75 %
амиден 3 %
Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) 2.5 %
Калиев оксид (K2O) 4.0 %
Серен триоксид (SO3) 7.3 %
Магнезиеув оксид (MgO) 1.4 %
Бор (B) 0.5 %
Желязо (Fe) 0.6 %
Мед (Cu) 0.25 %
Манган (Mn) 0.25 %
Цинк (Zn) 0.25 %
Молибден (Mo) 0.005 %
Кобалт (Co) 0.005 %
Органични киселини 0.7 %

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС