0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
ПАМУКОВА НОЩЕНКА
(Helicoverpa armigera hubner.)

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС