0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ

ВСИЧКИ 13 НЕОБХОДИМИ МАКРО-И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Фиксирана доза без ,“от/до“
Съдържание съобразено със спецификата на културата

Воден разтвор на амониев сулфат, урея, амониев нитрат, хелатирани микроелементи и органични киселини. Течен, произведен с ревитализирана „Жива вода“ по технологията „BioAktiv“ в кавитационен режим. Чрез информационна технология са въведени/инкорпорирани честоти на честотен торов препарат „BioAktiv Pflanzen“ и на растителни хормони – гиберлини GA3 и ауксини. Нетоксичен. Не запушва дюзите.

Предназначение: Листно подхранване за максимални резултати при зеленчукови култури с всички 13 макро- и микроелементи. Стимулира образуването на цветовете, нарастването на плодовете и подобрява качеството при зеленчуковите култури. Предпазва зеленчуковите култури от недостиг на калций, магнезий, цинк и бор. За по-висока устойчивост на болести, студоустойчивост и отстраняване на липса на микроелементи. Мобилизира храненето през кореновата система.

Доза: 150-250 мл/дка.
Зеленчукови култури: 5 кратно приложение.
Първо при 2-3 същински лист, от 2-ро до 5-то пръскане през 14 дни.

Указание за употреба: Препоръчително е да се използва заедно с Greenaktiv Амино(доза 200 мл/дка).

Особени изисквания: Не се смесва с алкални разтвори и пестициди с алкална реакция. При нов пестицид проверете съвместимостта преди употреба.

Работен разтвор: 20-50 л/дка.

Предупреждение за опасност: Внимание! Н 302 – вреден при поглъщане; Н 315 – предизвиква дразнене на кожата; Н 318 – предизвиква сериозни увреждания на очите.
Препоръки за безопасност: Р 102 – да се съхранява извън обсега на деца; Р 280 – използвайте предпазни ръкавици (предпазно облекло), предпазни очила, предпазна маска за лицето; Р 305 + Р 351 + Р 310 – при контакт с очите промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар; Р 302 + Р 352 – при контакт с кожата измийте обилно с вода и сапун.

Нетна маса (г/л): 1150
Киселинност (при 10 мл/л): рН 6
Ел.проводимост (mS/cm): 2,85 при 16°C

Виж пълна програма за домати
Виж пълна програма за краставици
Виж пълна програма за пипер
Виж пълна програма за картофи
Виж пълна програма за зелеви
Виж пълна програма за дини и пъпеши
Състав Маса %
Азот (N) общо: 4 %
нитратен 0.65 %
амонячен 0.65 %
амиден 2.7 %
Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) 2.5 %
Калиев оксид (K2O) 2.5 %
Серен триоксид (SO3) 7.7 %
Магнезиеув оксид (MgO) 1.4 %
Бор (B) 0.3 %
Желязо (Fe) 0.6 %
Мед (Cu) 0.08 %
Манган (Mn) 0.075 %
Цинк (Zn) 0.15 %
Молибден (Mo) 0.005 %
Кобалт (Co) 0.005 %
Органични киселини 0.6 %

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС